topLeftImage Szépkártya elfogadó hely

The wine, which harmonises our aura.

topLeftImage

Terms of Use

Szálláshely szolgáltatás - General Terms and Conditions

1. A Szolgáltató adatai

Várkapitány Pincészet - Csáki Tibor

 

Rövidített név: Csáki Tibor

Székhelye: 8482 Doba 1574/4

Vállalkozói igazolvány száma: 19930287

Adószám: 77587789-2-33

Működési engedély száma: 3/2013

 

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak, valamint a szállóvendégeken kívül eső külsős vendégkör – együttesen: fogyasztók - részére nyújtott szolgáltatások igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1, A Szolgáltató foglalást online foglalási rendszerén keresztül, e-mailben, telefonon vagy a helyszínen személyesen írásban fogad el. A szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, amennyiben a vendég az általa megadott név, cím, telefonszám, e.mail helytelennek bizonyul és a foglalás szándéka nem visszaellenőrizhető. A törléssel megszűnik az elszállásolásra vonatkozó jogigény is.

4.2. A szerződés a Vendég - online foglalási rendszeren keresztül, e-mailben, telefonon vagy személyesen szóban tett - foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött, átadott ajánlat vendég általi elfogadásával és annak Szolgáltató részéről történő visszaigazolásával, valamint a szolgáltatási díj 20%-ának (foglalási díj) befizetésével jön létre és így írásban megkötött szerződésnek minősül. Ez egyidejűleg a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadását is jelenti. A létrejött szerződés a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

4.3 Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4 A szállásfoglalás visszaigazolását követő 3 (három) napon belül - a visszaigazolásban feltüntetett, s a szolgáltatási díj 20 (húsz) %-át kitevő, foglalási díjat kell fizetni. Díjelőleg fizetés elmaradása a Szolgáltató ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. Díjelőleg fizetésének kötelezettségét a Szolgáltató a személyes foglalás esetén is igényelheti. Az érkezést megelőző 3 napon belül történő foglalás esetén a teljes szolgáltatási díjat a helyszínen kell megfizetni .

4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.5.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.5.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.6 A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási/elállási feltételek

5.1. A megrendelt szállás kötbér fizetése nélkül az érkezés napját megelőző 7. napon túl mondható le vagy módosítható, ebben az esetben a foglalásban kikötött és megfizetett előleg teljes összege visszafizetésre kerül. Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni.

5.2 Az érkezést megelőző 7. napon belüli lemondás vagy annak elmaradása esetén a Szolgáltatót megillető kötbér a foglalási díj összegével azonos, ezért annak teljes visszatartására jogosult.

5.3 Három napon belül történő foglalás esetén, amennyiben a Vendég a szolgáltatást a megrendelt időpontban nem veszi igénybe, külön számla ellenében köteles egy vendégéjszakának megfelelő mértékű kötbért a Szolgáltató részére 5 napon belül megfizetni.

5.4 Lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a szállásadó elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.

5.5 Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította és az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 óráig nem érkezik meg, vagy írásban nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesíthet. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

5.6. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek, csomagajánlatainak foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

5.7. A Vendég lemondását/elállását e-mailben, telefonon vagy a helyszínen személyesen köteles közölni.

6. Árak

6.1. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül a foglalási díjelőleg megfizetéséig szabadon változtathatja.

6.2. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

6.3. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon (www.varkapitanypinceszet.hu) kerülnek meghirdetésre.

8. Fizetés módja, garancia

8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyből történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. Utólagos fizetés esetén a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Szolgáltatót késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;

a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,

b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére

8.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy

a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes valuta vételi árfolyamán történik.

b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

8.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1 A Vendég a szálláshely szobáit az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni.

9.2 A vendégek részére nyújtott szállás szolgáltatás igénybevételi feltételeit a házirend határozza meg, mely a szolgáltatás helyén kerül kifüggesztésre.

9.3 A szálláshelyen az itt tartózkodás ideje alatt a parkoló díjmentesen áll a vendégek rendelkezésére.

10. Háziállatok, dohányzás

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat csak előzetes egyeztetést követően vihető be.

10.2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás. Dohányozni az udvaron erre kijelölt területen lehet.

10.3 Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület tűzbiztonsági berendezése működésbe lép vagy az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles. A szobában történő dohányzás esetén távozáskor egyszeri 10.000,- Ft extra takarítási díjat számolunk fel.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, létesítményt illetve eszközöket,

b) a Vendég a szállás és szolgáltató hely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

12.2. A Szolgáltató köteles;

a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terhel

b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

c) transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

 

12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A vendég betegsége, halála

13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

14. A Szerződő fél jogai

14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szállás és szolgáltató helyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

14.3 A Vendég panasztételi joga a szállás és szolgáltató helyről történt távozását követően megszűnik.

15. A Szerződő fél kötelezettségei

15.1. Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató létesítményeiben.

15.3. A Vendég saját szeszesitalt nem hozhat be a szálláshely vendéglátó egységébe.

16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

17. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

18. Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles;

a)   a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardek szerint teljesíteni

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a szálláshely épületén belül a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

19.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

19.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

19.1.3 A parkoló igénybe vétele a Vendég kockázatára történik, a Szolgáltató a parkolóban bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal!

19.1.4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

19.3 A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár vagy igénybe vett szolgáltatás árának a hússzorosa, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

20. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi XCII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően az Adatvédelmi Szabályzattal összhangban eljárni.

Szolgáltató a Vendég adatait hozzáárulásával kizárólag a megrendelt a szolgáltatás teljesítése érdekében a Szabályzatban meghatározott módon, időtartamig és Vendég rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Adattovábbításra akkor kerül sor, ha érintett személy ahhoz hozzájárul, vagy jogszabály azt kötelezővé teszi adatkezelő számára. Az ÁSZF elfogadása az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadását is jelenti egyben.

21. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22. A felek jogviszonyában alkalmazandó nyelv, jog és eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a szerződésen és a jelen ÁSZF-en túl a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint a távollévők között kötött szerződésekre 2014. június 13. napjáig a 17/1999.(II.5.) Kormány rendelet, míg ezt követően a fogyasztókkal kötött szerződésekre a 45/2014.(II.26) Kormány rendelet, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi XCII. Törvény és az Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezési az irányadók.

A szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes, míg hatáskör hiányában a Fővárosi Ítélőtábla az illetékes.

A szerződés nyelve magyar, s a jognyilatkozatok megtételének nyelve szintén magyar.

 

23. Weboldal

23.1 Hivatkozások és linkek

A Szolgáltató nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.

23.2 Szerzői jog

A weboldalak, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Szolgáltató beleegyezése nélkül.

Webfejlesztés: DunaWeb Kft.